Tag - وی اس تی رایگان

وی اس تی رایگان Vital

وی اس تی رایگان Vital یک سینتی سایزر قدرتمند ، مدرن ، اسپکترال

وی اس تی رایگان Vital یک سینتی سایزر قابل انعطاف اسپکتراله که میشه گفت نسل جدید وی اس تی های مدرن حساب میشه که مدتی است در حال توسعه است. با این شعار اومده که زندگی جدیدی به شکل موج ها میده در واقع نوآوری در این خصوص انجام داده...